Algemene voorwaarden The Eclipse

betreffende verkoop en verhuur van licht- en geluidsapparatuur en levering van aanverwante diensten

Artikel1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “The Eclipse” verstaan “The Eclipse BVBA”  gevestigd te St-Lambrechts-Herk.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: De natuurlijke- of rechtspersoon die met The Eclipse een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie The Eclipse een aanbieding doet.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Apparatuur” verstaan: De licht- en geluidsapparatuur en overige apparatuur, aangeboden voor verkoop en/of verhuur door The Eclipse.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Aanverwante diensten” verstaan: Diensten welke door The Eclipse worden verricht zoals freelance services: op- & afbouw van evenementen, licht- en geluidsinstallaties al dan niet van eigen materialen, al dan niet voor rekening van derden. Operaten: het bedienen en programmeren van licht- & geluidsstuurtafels. Deze diensten worden zelf uitgevoerd of aan externen toevertrouwd. Alsook het ter beschikking stellen van een Disc jockey.

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder het “gehuurde” verstaan al datgene wat door The Eclipse aan een wederpartij krachtens een huurovereenkomst wordt verhuurd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle met The Eclipse gesloten overeenkomsten en daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes, orderbevestigingen en leveringen, betreffende de verkoop en verhuur van   apparatuur en de levering van aanverwante diensten.

2.2 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door The Eclipse, hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.

2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden   voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die voor wat betreft haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling.

 

Artikel 3. Offertes, Prijzen, totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle door The Eclipse gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan tenzij in de offertes anders is vermeld.

3.2 Indien door The Eclipse een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen The Eclipse en haar wederpartij pas tot stand na ontvangst door The Eclipse van een door de wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van die offerte.

3.3 De totale huursom dient minimum 2 weken op voorhand te worden voldaan.

3.4 The Eclipse behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel deze pas te accepteren na verstrekking door de wederpartij van afdoende zekerheden, daaronder begrepen een borgstelling, voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen.

3.5 Indien de huurder zorgt voor eigen vervoer op- & afbouw en bediening is de waarborg gelijk aan 50% van het      gehuurde bedrag met een minimum van €250, deze dient minimum 2 weken op voorhand te worden voldaan om onze service te kunnen garanderen en je reservatie te bevestigen.

3.6 Indien The Eclipse zorgt voor vervoer op- & afbouw en bediening is de waarborg gelijk aan 25% van het gehuurde bedrag met een minimum van €250, deze dient minimum 2 weken op voorhand te worden voldaan om onze service te kunnen garanderen en je reservatie te bevestigen.

3.7 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar    aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van The Eclipse, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door of vanwege The Eclipse zijn bevestigd.

3.8 Alle prijzen van The Eclipse zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen beide partijen nader overeengekomen. Informeer steeds naar deze eventuele bijkomende kosten.

3.9 In geval van verhuurovereenkomst: Alle prijzen zijn dagprijzen, de volgende dag dienen de materialen ten laatste om 10h terug te zijn ingeleverd, zoniet wordt de dagprijs defacto 1,5 verekend in het terugstorten van de huurwaarborg.

3.10 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, materialen en valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is The Eclipse gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.11 In geval van huurovereenkomst, gaat de huurder ermee akkoord dat een kopie van zijn paspoort zal worden gemaakt bij afhaling der gehuurde materialen. Zoniet heeft de verhuurder het recht de materialen niet aan hem mee te geven. Alle eerder gemaakte afspraken vervallen hierbij en hiervoor zullen 25% dossierkosten worden aangerekend.

3.12 Huurstaffels voor huren op langere termijn: hiervoor passen wij zeer interessante staffels toe deze worden op maat gemaakt, informeer hier naar. Informeer tevens naar eventuele bijkomende kosten. (Vervoer, techniekers,   voorschot, waarborg…)

 

Artikel 4. Betalingscondities

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant plaats te vinden zonder enige korting of schuldvergelijking bij levering, in geval van koop, of terbeschikkingstelling, in geval van huur van de apparatuur aan de wederpartij.

4.2 In geval is overeengekomen dat betaling niet terstond dient plaats te vinden bij levering of terberschikkingstelling van de apparatuur, als voorzien in artikel 4.1 zal betaling plaatsvinden binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, tenzij een afwijkende betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen.

4.3 Betaling terzake van levering van aanverwante diensten zal plaatsvinden binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.

4.4 Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 vermelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft The Eclipse zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, en onverminderd haar verdere rechten, recht op betaling door de wederpartij: a. nalatigheidsintrest van 1% per maand, een gedeelte van   een maand voor een volle maand gerekend, verschuldigd over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum   tot aan de dag van algehele betaling; en b. forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van tenminste 10% van het       door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van €25.

4.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken tot voldoening van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht de mededeling van de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 5. Annuleringsbeding

5.1 De overeenkomst kan door de wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd     zijn ten bedrage van een percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de   overeengekomen leverdatum waarop annulering plaats vindt volgens het volgende overzicht: Langer dan 4 weken: 0%, van 4 tot 3 weken: 20%, van 3 tot 2 weken: 40%, van 2 tot 1 weken: 60%, korter dan 1 week: 100%

5.2 Indien het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft geen doorgang vindt of in gewijzigde vorm en/of op andere datum en tijd is de wederpartij de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. De wederpartij dient    zich daartegen desgewenst te verzekeren.

 

Artikel 6. Levering

6.1 De levering van aparatuur vindt plaats af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 The Eclipse zal de apparatuur leveren binnen de overeengekomen termijn. Deze termijn is evenwel in geen geval te beschouwen als een fatale termijn.

6.3 Indien de leveringstermijn wordt overschreden, is de wederpartij niet gerechtigd tot enige vergoeding verband houdend met de vertraging, noch is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7. Borg

7.1 Ingeval The Eclipse in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst een borgsom ontvangt van de   wederpartij staat het The Eclipse vrij haar verplichting tot terugbetaling van de borgsom te verrekenen met al hetgeen The Eclipse op enig tijdstip van de wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op zodanige verrekening.

7.2 Retournering van de borg zal plaatsvinden binnen 14 kalanderdagen na afloop van het evenement de nadat de wederpartij het gehuurde zonder schade heeft geretourneerd en The Eclipse niets meer van de wederpartij te vorderen heeft.

 

Artikel 8. Gebreken

8.1 De wederpartij is verplicht de apparatuur bij levering te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen onmiddelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en gronden van de klachten, te melden. In geval   van verkoop dient deze melding uiterlijk binnen 24u na levering te gebeuren. In geval van verhuur, binnen 3u na levering.

8.2 Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge artikel 8.1 wordt The Eclipse geacht de apparatuur in goede staat   te hebben geleverd en de wederpartij de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen.

8.3 Indien The Eclipse de melding van de wederpartij gegrond acht, zal The Eclipse uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van de apparatuur vervangen, zonder dat de wederpartij recht kan doen gelden op enige vergoeding van de schade.

8.4 Door melding ingevolge artikel 8.1 wordt de wederpartij in geen geval van zijn betalingsverplichtingen ontheven.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aparatuur blijft, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan The Eclipse verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, waaronder vorderingen van The Eclipse uit hoofde van de niet nakoming door de wederpartij van de overeenkomst, eigendom van The Eclipse.

 

Artikel 10. Verzekeringen, beveiliging

10.1 De wederpartij is verplicht het gehuurde adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging, en/of beschadiging.

10.2 De wederpartij verbindt er zich toe een efficïente en volledig bewaking te voorzien tijdens de opdracht, inzonderheid wanneer de opdracht zich over meerdere dagen verspreidt.

10.3 De kosten van de verzekeringen en bewaking als bedoeld in artikels 10.1 en 10.2 zijn voor rekening voor de wederpartij.

 

Artikel 11. Transport

11.1 De wederpartij is verplicht het gehuurde ingeval van transport adequaat te doen verzekeren volgens gebruikelijke voorwaarden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het transport geschiedt voor rekening en     risico van de wederpartij, ook indien het transport ingevolge de overeenkomst door The Eclipse aan derden is opgedragen.

11.2 Indien de huurder de materialen zelf vervoert dient dit steeds te gebeuren in een afgesloten bestelwagen, voorzien van de nodige spanriemen.

 

Artikel 12. Verplichtingen wederpartij bij huurovereenkomst

12.1 De huurder is en blijft eindverantwoordelijke van de gehuurde materialen. Materialen zullen nooit worden uitgeleend zonder kopie van de identiteitskaart.

12.2 De wederpartij is verplicht het gehuurde als een goede huisvader en overeenkomstig de instructies van The Eclipse of door The Eclipse ingehuurde derden te gebruiken.

12.3 De wederpartij is verplicht The Eclipse en haar ondergeschikten desgevraagd en zonder voorbehoud toegang   te verlenen tot de plaats(en) waar het gehuurde materiaal zich bevindt.

12.4 De wederpartij verbindt er zich toe dat op de locatie waar de opdracht plaatsvindt een wettelijk goedgekeurde elektriciteitsinstallatie aanwezig is zoals vermeld in offerte/contact, evenals een degelijk functionerende aarding. Bij eventuele technische of elektrische storingen, van welk danige aard dan ook, en ongeacht de oorzaak, tijdens de uitvoering van de opdracht zal geen enkele aansprakelijkheid bij The Eclipse geplaatst kunnen worden.

12.5 De huurder dient ervoor te zorgen dat de levering van onze materialen tot aan de zaal kan gebeuren met voldoende brede doorgang, en in geval van een tent tot aan het podium. Al onze materialen dienen in droge omstandigheden gebruikt te worden. In geval van buitengebruik dient er voldoende afscherming te worden voorzien voor het afdekken van onze materialen, opdat deze niet kunnen beschadigd worden door plotse regenbuien.

12.6 De lokalisatie waar de door The Eclipse aanvaarde opdracht plaatsvindt, dient minimaal 12 uren voor aanvang der opdracht tot volledige en vrije beschikking te kunnen treffen teneinde de opdracht in al zijn aspecten te kunnen uitvoeren. De plaats waar podium, installatie en/of belichting geplaatst worden, dient verhard en vlak te zijn. Bij gebreke van naleving van voormeld artikel, kan The Eclipse niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of zelfs aflassingen van de opdracht. Door niet-naleving van dit artikel is de wederpartij niet ontslagen   van zijn verbintenis om The Eclipse te vergoeden voor de opdracht.

12.7 In geval The Eclipse in opdracht van de wederpartij transport van gehuurde of gekochte materialen uitvoert dient er op de plaats van levering steeds voldoende parkeerplaats voorbehouden te worden. Idem voor op- of afbouw van evenementen of operating opdrachten. Hier dient voor de volledige duurtijd van de opdracht voldoende parkeerplaats voorbehouden te worden. Bij gebrek aan voldoende voorbehouden parkeerplaats, kan     The Eclipse niet verantwoordelijk gesteld worden voor te late levering, op- of afbouw of laattijdige operating. Dit geeft de wederpartij noch recht om af te zien van de betaling van de geleverde diensten, noch het recht op een commercïele tegemoetkoming. Eventuele parkeer- taxikosten zijn integraal ten laste van de wederpartij.

12.8 De wederpartij verbindt zich het gehuurde uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op daartoe geëigende plaats(en).

12.9 De wederpartij is niet gerechtigd het gehuurde aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.10 De wederpartij is niet gerechtigd rechten voortvloeiend uit de huurovereenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.

12.11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan de huurovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd, onverminderd het bepaalde in artikel 19.1.

 

Artikel 13. Levering van aanverwante diensten

13.1 The Eclipse zal aan het gehuurde op verzoek van de wederpartij alle noodzakelijke reparaties verrichten, die naar het inzicht van The Eclipse voor het adequate gebruik van het gehuurde noodzakelijk zijn. De kosten terzake van het verrichten van deze diensten zijn voor rekening van The Eclipse, tenzij de diensten op verzoek van de wederpartij buiten de normale werktijden 09.00-17.00 uur dienen te worden verricht, in welk geval de wederpartij   het overeenkomstig uurloon van het personeel van The Eclipse verschuldigd zal zijn.

13.2 Indien de werkzaamheden aan de apparatuur niet in de werkplaats van The Eclipse kunnen worden verricht, is de wederpartij terzake meerkosten verschuldigd.

13.3 The Eclipse is ten allen tijde gerechtigd, alvorens aanverwante diensten te verrichten, van de wederpartij een voorschot/borgsom te verlangen.

 

Artikel 14. Freelancers

14.1 The Eclipse is gerechtigd om bij de uitvoering van de aanverwante diensten gebruik te maken van freelancers. De kosten voor het inschakelen van de hulppersonen worden doorberekend aan de wederpartij.

14.2 The Eclipse is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door freelancers ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien The Eclipse door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of   de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichten, is The Eclipse gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat The Eclipse gehouden is aan de wederpartij enige schade te vergoeden.

15.2 Onder gevallen van overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor The Eclipse tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals brand, werkstaking, uitsluiting, oproer, oorlog, beperkende overheidsmaatregelen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, in gebreke blijven van toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet (meer) van the Eclipse kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de wederpartij (verder) nakomt.

15.3 Indien de overmachtssituatie langer dan 5 werkdagen voortduurt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door middel van schriftelijk opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 werkdagen.

15.4 Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de wederpartij niet van haar verplichting de reeds geleverde prestaties te betalen.

 

Artikel 16. Klachten

16.1 Klachten van de wederpartij ten aanzien van door The Eclipse geleverde zaken en diensten worden alleen door The Eclipse in behandeling genomen indien zij terstond na constatering van de tekortkoming door de wederpartij schriftelijk bij The Eclipse zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en reden der klacht. Zie ook artikel 8.1

16.2 Indien en voor zover de klacht gegrond wordt bevonden, zal The Eclipse, met uitsluiting van iedere verdere aansprakelijkheid, slechts gehouden zijn tot het opnieuw leveren van de desbetreffende zaken en/of diensten.

16.3 Om geldig te zijn, dienen alle klachten i.v.m. de opgestelde facturen aangetekend binnen de 7 werkdagen verzonden te worden.

 

Artikel 17. Beperking aansprakelijkheid

17.1 Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van The Eclipse uitdrukkelijk   beperkt tot het, in artikel 16 ten aanzien van klachten bepaald, zodat The Eclipse in verband met het door haar geleverde nimmer aansprakelijk is voor geleden bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke     ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de wederpartij of welke andere schade dan     ook, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens The Eclipse of haar werknemers. In elk geval wordt door The Eclipse geen hogere schadevergoeding betaald dan de  verzekeringsmaatschappij in het betrokken geval zal uitkeren.

17.2 Iedere aansprakelijkheid van The Eclipse van welke aard dan ook, vervalt bij onjuiste toepassing, montage of bediening van de door The Eclipse aan de wederpartij ter beschikking gestelde zaken en indien de wederpartij door of vanwege The Eclipse gegeven voorschriften niet (juist) opvolgt.

 

Artikel 18. Vrijwaring

18.1 De wederpartij vrijwaart the Eclipse van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door het gebruik van de apparatuur, het transport, vervoer en/of laden/lossen van de apparatuur verricht, tenzij de wederpartij aantoont dat de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van The Eclipse en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen.

 

Artikel 19. Einde overeenkomst

19.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.6 is The Eclipse gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang schriftelijk te beëindigen indien: a. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij uitstelling van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt; b. beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de wederpartij wordt gelegd; c. de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; d. de wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt, haar doelstelling wijzigt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert; e. de wederpartij de bedrijfsvoering staakt; f. de wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.

19.2 Indien enige omstandigheden als vermeld in artikel 19.1 zich voordoet dient de wederpartij The Eclipse hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

19.3 Indien enige omstandigheid als vermeld in artikel 19.1 zich voordoet, staat het The Eclipse vrij om, hetzij de overeenkomst terstond te beëindigen hetzij alle gelden die de wederpartij op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten door The Eclipse verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekenstelling noodzakelijk is, onverminderd rechten van The Eclipse op vergoeding van kosten, schade en/of renten.

 

Artikel 20. Consequenties einde huurovereenkomst

20.1 Uiterlijk op de laatste werkdag van de huurovereenkomst dient de wederpartij het gehuurde aan het adres door The Eclipse aangegeven te retourneren.

20.2 Indien het gehuurde materiaal niet binnen de in artikel 20.1 bepaalde termijn wordt geretourneerd is de wederpartij voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden de volledige dagprijs voor huur van de apparatuur   verschuldigd, onverminderd het recht van The Eclipse op vergoeding van door The Eclipse geleden en nog te lijden   schade ten gevolge van de te late retournering.

20.3 The Eclipse zal onverwijld na ontvangst van het gehuurde inspecteren of het gehuurde naar haar inzicht in goede staat verkeert. Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 21. Overdraagbaarheid

21.1 De rechten en verplichtingen van de wederpartij ten opzichte van The Eclipse zijn slechts overdraagbaar met voorafgaande toestemming van The Eclipse. De wederpartij staat ervoor in dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen The Eclipse en eventuele rechtsopvolgers van de wederpartij.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht en Forumkeuze

22.1 In geval van gebeurtelijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen afdeling Hasselt bevoegd.

22.2 Beide partijen verklaren het Belgische recht te kiezen, hetwelk hun gehele rechtssituatie regelt, ook wanneer de contracten buiten het Belgische grondgebied afgesloten worden.