Algemene verkoopsvoorwaarden webshop The Eclipse BV

Ondernemingsgegevens

The Eclipse BV
Bekstraat 15
3500 Hasselt
België

Emailadres: info@the-eclipse.be
Telefoonnummer: 0032 11 18 96 63

Ondernemingsnummer : 0682.414.202
BTW-nummer : BE 0682.414.202
RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van The Eclipse, een BV met maatschappelijke zetel te Bekstraat 15, 3500 Hasselt, België; BTW BE 0682.414.202; RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; (hierna genoemd ‘The Eclipse’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden Webshop The Eclipse (hierna genoemd “Webshop voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website van The Eclipse. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van The Eclipse moet de Klant deze Webshop voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Webshop voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Eclipse aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, excl.transport.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Eclipse niet. The Eclipse is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The Eclipse is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Eclipse. The Eclipse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (cfr het bevestigen van de aankoop op afstand in de webshop van The Eclipse en de elektronische betaling van de gedane aankopen).

The Eclipse is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen na afspraak afgehaald worden op de maatschappelijke zetel van The Eclipse, of kunnen (mits toeslag van verzendingskosten) worden geleverd binnen België.

De levering gebeurt in dat laatste geval door een door The Eclipse aangestelde vervoerder.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de woonplaats van de Klant geleverd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en uiterlijk binnen 24u na levering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop worden gemeld aan The Eclipse.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de The Eclipse was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van The Eclipse.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van The Eclipse te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke Klanten (zogenaamde B2B).

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van particuliere consument artikelen online aankopen bij The Eclipse (zogenaamde B2C).

Indien het herroepingsrecht van toepassing is (enkel B2C):

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen, zonder verplichtte opgave van reden.

Verstrijking van de herroepingstermijn:

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de door The Eclipse aangestelde vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de door The Eclipse aangestelde vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant The Eclipse via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekende post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (bijlage 1 van deze Webshop voorwaarden), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat bovenvermeldde herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Eclipse heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Eclipse.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Ook het risico van tenietgaan tijdens de terugzending valt ten laste van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Eclipse zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten: Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Eclipse alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (indien van toepassing), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Eclipse op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan The Eclipse wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door The Eclipse geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

The Eclipse betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop The Eclipse geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bv op maat gemaakte kabels,…)
de levering van goederen die niet standaard tot de stock van The Eclipse behoren maar specifiek voor u besteld worden bij de leverancier (bv speciale series, niet courante onderdelen,…)
de levering van goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bv earbuds, microfoons, headphones,…)
de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software)

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van The Eclipse en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan The Eclipse.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant The Eclipse zo snel mogelijk inlichten. De verkoper zal slechts aansprakelijk zijn voor een gebrek aan overeenstemming of niet conformiteit van het geleverde goed op het ogenblik van de levering indien het schriftelijk wordt gemeld uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na levering. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, blootstelling aan water, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, slechte montage, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Evenmin is de verkoper aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden uit welke oorzaak, contractueel of buitencontractueel dan ook. De koper vrijwaart de verkoper hiervoor en verklaart uitdrukkelijk af te zien van elke vordering op grond van de wetgeving betreffende de productaansprakelijkheid. Hij zal zich richten tot de fabrikant of zijn rechtsopvolgers.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van The Eclipse is bereikbaar op het telefoonnummer 0032 11 18 96 63, via e-mail op info@the-eclipse.be of per post op het adres Bekstraat 15, 3500 Hasselt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Webshop voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door The Eclipse om één van de in deze Webshop Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

The Eclipse is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, dewelke door ons worden opgeslagen en gebruikt voor interne verwerking in het kader van ons klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen, klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Webshop voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van The Eclipse. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Webshop Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

I.g.v. betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van The Eclipse bevoegd. Deze zullen steeds het Belgische recht toepassen, zelfs indien in casu toepassing zou dienen te worden gemaakt van de toepasselijke bepalingen van het Weens Koopverdrag.
BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: The Eclipse, Bekstraat 15, 3500 Hasselt, België

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat
ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Reden van herroeping (optioneel in te vullen om onze dienstverlening te kunnen verbeteren):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.